Наукова діяльність

Доробки кафедри у 2014-2015 н.р. - https://drive.google.com/open?id=0ByJAag15e07obXcxUmVZa0txV2M&authuser=0

Інформація

щодо проведених заходів з нагоди Всесвітнього дня боротьби з пневмонією та хронічними обструктивними захворюваннями легень

 

У листопаді місяці світова спільнота відмічає Всесвітній день боротьби з пневмонією та хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ). Значна питома вага у структурі захворюваності, високий рівень летальності, труднощі діагностики роблять необхідним критичне переосмислення існуючих знань і залишають ці недуги одними з найбільш актуальних проблем пульмонології та внутрішньої медицини у цілому.

З цієї нагоди 19 листопада 2014 року кафедрою фтизіатрії та пульмонології БДМУ проведена науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань органів дихання згідно засад доказової медицини та національних уніфікованих протоколів». Учасниками конференції були науковці, лікарі: фтизіатри, пульмонологи, загальної практики – сімейної медицини, терапевти. У доповіді завідувача кафедри фтизіатрії та пульмонології Тодоріко Л.Д. висвітлено питання щодо імплементації національних угод з діагностики та лікування ХОЗЛ, БА, негоспітальної пневмонії та туберкульозу у практичну охорону здоров’я; висвітлені особливості імунодіагностики та терапії респіраторних захворювань органів дихання. Професор Христич Т.М. розповіла про місце антибіотикотерапії в лікуванні загострень хронічних захворювань органів дихання. Про засади уніфікованого протоколу відповідно до наказу МОЗ України № 620 та їх впровадження в практичну охорону здоров’я доповіла заступник головного лікаря ОПТД Теслюкова А.М. Про виконання плану невідкладних заходів щодо протидії ТБ/ВІЛ/СНІДу за результатами моніторингового візиту 15.05.2014 р. центру по контролю з соціально небезпечними захворюваннями при МОЗ України присутнім доповів в.о. головного лікаря ОПТД Гавриш І.І.

В доповідях активно обговорювались питання щодо негативного впливу тютюнопаління, оскільки 20 листопада – це міжнародний день відмови від тютюнопаління.

На конференції були присутніми представники засобів масової інформації. 


  


            З 2012 року кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему «Клінічно-патогенетичні особливості перебігу туберкульозу і неспецифічних захворювань легень у поєднанні з патологією інших органів та систем, удосконалення діагностики та лікування» 
із терміном виконання 2012-2016 роки

Виконавці НДР:
1. Тодоріко Лілія Дмитрівна – завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології, д.мед.н., професор, керівник НДР;
2. Т.М. Христич – д.мед.н. професор;
3. В.П. Шаповалов – к.мед.н., доцент;
4. А.В. Бойко – к.мед.н., доцент;
5. В.І. Сливка – к.мед.н., доцент;
6. В.О. Степаненко – к.мед.н., асистент;
7. І.В. Єременчук – аспірант, відповідальний виконавець;
8. А.О. Герман – асистент;
9. Л.Д. Мигайлюк – асистент;
10. І.О. Сем'янів - асистент;
11. О.В. Підвербецька - асистент.

Актуальність роботи.
В останні роки в Україні, на тлі стабілізації рівня захворюваності на туберкульоз легень відзначається зростання кількості хворих з наявністю хіміорезистентного збудника, що є причиною зниження ефективності хіміотерапії цих пацієнтів, розвитку рецидивів захворювання та несприятливим епідеміологічним чинником щодо подальшого поширення туберкульозної інфекції. Підтримує епідемію і поширення коморбідної патології ВІЛ-інфекція/СНІД і туберкульоз. Актуальним залишається питання диференційної діагностики інфільтративних змін у легенях та раннього призначення адекватної схеми антимікробної терапії відповідно до етіології збудника. У галузі фтизіатрії розробка нових хіміопрепаратів, що володіють бактерицидною дією, та оптимізація програм лікування є надзвичайно актуальною через значне зростання кількості хворих з мультирезистентними мікобактеріями туберкульозу, які є джерелом підтримання епідемічного процесу загрозливої інфекції у суспільстві. Наукову цікавість може мати вивчення особливостей цитокінової та апоптичної регуляції, роль функціональної активності щитоподібної залози та вміст кортизолу у патогенезі формування як туберкульозу легень, так і неспецифічних інфільтративних змін, оскільки імуно-ендокринні порушення при хіміорезистентному туберкульозі та ко-інфекції мають визначальне значення у індуктивній фазі імунної відповіді. Виявлені особливості функціонування апоптично-цитокінової регуляції та тиреоїдно-глюкокортикоїдного балансу можуть інформувати про виразність запального процесу і прогноз, дозволять провести моніторинг ефективності проведеної хіміотерапії, що дасть можливість удосконалити методи діагностики та лікування, зменшити термін стаціонарного етапу лікування.

За результатами проміжних звітів НДР за 2012-2013 рр:
1. Опубліковано 95 наукових праць (з них - 74 статті, 4 патенти на корисну модель, 1 монографія, 2 нововведення, 11 раціоналізаторських пропозицій), 3 навчальних посібників.
2. Отримано 140 акт впровадження на 14 впроваджень (з них 5 методів діагностики та 9 – лікування).
3. Результати дослідження впроваджені у роботу 10-ти ЛПЗ областей України.

             З 2014 року кафедра виконує бюджетну науково-дослідну роботу на тему «Патогенетичні особливості формування синдрому системної запальної відповіді при поширених формах хіміорезистентного туберкульозу легень, удосконалення діагностики, оптимізація програми лікування та профілактики» 
із терміном виконання 2014-2016 роки
Виконавці НДР: 
1. Тодоріко Лілія Дмитрівна – завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології, д.мед.н., професор, керівник НДР; 
2. А.В. Бойко – к.мед.н., доцент; 
3. В.О. Степаненко – к.мед.н., асистент; 
4. І.В. Єременчук – аспірант, відповідальний виконавець.

    Актуальність роботи:

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) третя частина населення планети (близько 1,9 млрд. осіб) інфікована мікобактерією туберкульозу (МБТ), з них близько 60 млн. хворих на туберкульоз (ТБ). Щорічно на планеті виявляють 8-9 млн. осіб, які вперше захворіли на ТБ, у тому числі 4-4,5 млн. із бактеріовиділенням, а помирає від нього більше 2 млн. осіб (що становить понад 5 тис. чоловік щодня). Україна посідає друге місце після Російської Федерації та серед країн Європейського регіону з проблеми ТБ. Надмірна швидкість зростання кількості випадків захворювання на ТБ у цих регіонах зумовлена соціально-економічними та медичними факторами, зокрема високим рівнем бідності та, як наслідок, неповноцінним харчуванням, недостатньою кількістю медичних установ і кваліфікованих медичних кадрів, епідемією ВІЛ/СНІДу та поширенням резистентних до антимікобактеріальних препаратів (АМБП) форм МБТ. Актуальність роботи полягає у дослідженні патогенетичних особливостей формування системної запальної відповіді, зокрема, порушень, що виявлені у хворих з поширеними формами ТБ легень з боку імуноцитокінової, глюкокортикоїдної та тиреоїдної систем. Наростання глюкокортикоїдного та тиреоїдного дисбалансу на тлі прогресування системної запальної відповіді може свідчити про недостатню ефективність хіміотерапії у хворих з поширеними формами ТБ легень. Надмірно виражена гострофазова мобілізація захисних сил організму супроводжується виснаженням резервів детоксикації, що може призводити у хворих на ТБ легень до ряду негативних наслідків, зокрема, розвитку: анемії, гіперкоагуляційного синдрому, синдрому мальабсорбції, диспептичного синдрому, тощо, які чітко залежать від поширеності та тяжкості запального процесу і вимагають відповідної корекції програм лікування. Переведення таких пацієнтів на ін’єкційні схеми лікування протитуберкульозними препаратами дозволить проводити 100% контроль за хіміотерапією, забезпечить 100% біодоступність препаратів та зниження токсичної дії з потенціюванням дії первинного препарату, сприятиме підвищенню ефективності та скороченню термінів лікування. У цілому, такі схеми лікування можуть мати фармакоекономічний ефект через зниження тривалості, а відтак, і вартості програми лікування мультирезистентного туберкульозу легень.

Новизна:
Вперше буде вивчено:
· поширеність і характер змін органів системи травлення та всмоктувальну функцію тонкої кишки у хворих на туберкульоз легень з різною чутливістю мікобактерій та визначення особливостей їх клінічного перебігу;
· особливості функціонування щитовидної залози, стан тиреотропної функції гіпофіза, вміст кортизолу у хворих на вперше діагностований туберкульоз (враховуючи чутливість мікобактерій);
· поширеність, особливості клінічного перебігу ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ/СНІД залежно від всмоктувальної функції тонкої кишки та ступеня дисбіозу товстої кишки при різних формах туберкульозу;
· зв’язок поліморфізу генів глутатіон-S-трансферази з особливостями клінічного перебігу чутливого і резистентного туберкульозу легень;
· шляхи оптимізації фармакологічної корекції окремих ланок метаболічних змін, програми диференційованого лікування, удосконалення методів діагности.

Річні етапи дослідження:
            2014 рік
Проведення патентно-інформаційного пошуку на етапі дослідження, планування дисертації, засвоєння методик дослідження, створення статистичної бази даних, засвоєння програм статистичної обробки даних. Обстеження 40 хворих на вперше діагностований туберкульоз легень зі збереженою чутливістю, 30 хворих на вперше діагностований хіміорезистентний туберкульоз легень, 10 хворих на туберкульоз легень в поєднанні з ВІЛ-інфекцією, написання розділу «Матеріали та методи дослідження», публікація двох тез та статті.
            2015 рік
Обстеження 80 хворих на вперше діагностований туберкульоз легень зі збереженою чутливістю, 20 хворих на вперше діагностований хіміорезистентний туберкульоз легень, 10 хворих на туберкульоз легень в поєднанні з ВІЛ-інфекцією, введення отриманих результатів у базу даних, розробка практичних рекомендацій, публікація двох тез та статті, написання розділу «Власні дослідження».
            2016 рік
Написання розділів «Аналіз та узагальнення результатів дослідження», «Висновки». Оформлення роботи за вимогами ВАК України, публікація тез та статті, підготовка документів та подання роботи до апробації. Подання роботи до офіційного захисту.